musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง MSG – Dynamic Duo feat. PENOMECO

เนื้อเพลง MSG – Dynamic Duo feat. PENOMECO

โย จึม เมน มยอท คา จี แช มี บัก เก ออม เน
อัล คล คา เพ อิน โซ กึม ซอล ทัง
เฮ กา ชิล เต มัน ทเว มยอน เตง กี เน
ชวี กี วา ทัน ซู ฮวา มุล ยอล รยัง
พอล จู โก พยอง ชู โก ยัก ชู นึน เค
อี โท ซี กา มัน ดึน ทัล จัง
โอ นึล พัม โด คยอล กุก เกน อัน จู วา
ยัก ชู โก ทัล ทัล พี อู โก พิน บยอง ชู นึน คอ
ฮา รู เอ พัน อี ซัง money on my mind
ซือ โท คิง พา โร ชิก จอน เน จัก ซา ราง
พยอง เซง ซัง กยอน รยอ ฮัล อิล รอบ ซอ นอ วา นัน
พิก กึน ซิน ซา อิม ดัง คือ กอล ควาน นึม ฮา นึน ฮวาน จา

ซอน ดง พุน ยอล พก รยอก เชน ดอ อี ซยู
ยอ ยา นา นวอ นัม นยอ ซอ โร คัล กุม
ทัล ชุล รา โก พา อี พุล บา ดา รึล
คู มยอง โจ กี นึน ยู ทยู พือ โร
พัม ทเว มยอน ทง กง คี อู นึน พู ออง อี ดึล
ออล กุล กวา แพ เอ โซ กึม พู จา พู ออท จี ดึล
เค อิม มี นา ฮา ดา กา
มวอท ชม มอก กือ รอ คัล กา
ฮอท จิท กอ รี ฮา ดา มุล ริน ดา โก
ซน โช ซิม เม ซน คา มัน ดวอ ซน
อู รี กี รี ซุล จัน นี นา คุล รี จา โก
อา ซี กึน นอม นึน เด ฮัน เท มัน ชวอ พวา

โอ นึล พัม โด แมบ โก จา โก ดัน กอ
คี วัง อี มยอน แมบ โก จา โก ดัน กอ
แมบ โก จา โก ดัน กอ
คี วัง อี มยอน แมบ โก จา โก ดัน กอ
Give me that give me that give me that

นัง มัน นึน คา โก คเว รัก มัน นัม มัท จี
อึย มี นึน คา โก ก๊อบ จิล มัน นัม มัท จี
ฮยัง กี นึน นัล รา กา โก ชา กึก มัน นัม มัท จี
ทา มัก คี โก ตุล ริน เค อิบ พี รา ชา กึก มัน ทัม มา จี
ทอ แมบ เก ทอ จา เก ชม ทอ ทัล คม มา เก
ปยอล ปยอล ตัม มึล ฮึล รี มยอน ซอ มอก กึล เต
พี โร โซ นา นึน มู รโย ฮัม เม พยอก กึล เก
ชา กึก จอก กิน มัท ดึล อิบ ซก เก ซอ ซอก กึล เต
เน ชิม เซม มึน พก บัล เฮ จา ริท ทา เก ฮน นา เน
(อึม .. คือ มัน เน ซัล จี นึน คอน คน รัน เน
ทา ดึล ชัล อัล จัน นา ทเว จี นึน พม อัน นา เน )
ยา มี ชยอท ซอ นอ ชี กึม ชัง นัน เฮ
อี พอก พอก คัน เซ ซัง มอก กึล เต มัน ซัล มัน เน
ชู ซิก แคท ดา มุล รี โก ซา กี โร ตึด กี โก ฮา นือ นี
ชา รา รี มัท นัน คอ มอก โก แพ นา พุล รี โก
นอ มู ซท ดา จี นี มู บี โก มยู บี โก ฮา นึน คอท โด
อี เจน วี โร อา นิน พี โร ยอก ซี ทับ บึน ซุล รี ยอ
เว ชา กู มอ รี อา พือ เก พยอน กา รือ โก นา นู โก
ซอ โร รึล ชี จี โก พก กา
คา อุน เด ซอ โพ นึน นา นึน ชี ชี โก ซก ทา ซอ
มัท ชิน นึน นัน จู นา ชี จี โก พก กา

แมบ โก จา โก ดัน กอ
แมบ โก จา โก ดัน กอ
แมบ โก จา โก ดัน กอ
แมบ โก จา โก ดัน กอ

เน มัล รี นอน ทึล รี กี นา ฮัล รอน จี
นัม มี ซา เน พยอน นา นิม อัน ทึล รอ
ฮอ กู ออน นัล ซี ซี คล คล รี ซยู พอ นา รือ กี พา ปอ
อู รี โค นัน ดึล
ทล รา วา ชู เซ โย ซล โร มน พัน ซา นิม
แช เน ดึล รี ชอล คา มัน นีน ทวอ โย
ยอก ซี นึน ยอก ซี นัท กวา พัม โด
คู บยอล รี อัน คา นึน ยอ กี นึน ฮัน บัน โด
คัน นี ชม จัน เค โช อา ซัง กวาน มัล โก
อัน จุด กอ รี รา โด มัน ดึล รอ พวา พือ รา ดอ
4K ที บี ซี เด เอ โด ฮึก แบก เซก แป กน อัน โพ ยอ
ซัท เด จิล โร พอ ทึน นึล นู รึน ทวี
ซา รา จี มยอน แมบ โก จา โก ดัน กอ นา โอ นึน ชา พัน กี
คอน กัง ชม นา ปา จี มยอน ออ เต โย
อี เก เท เซ เร โย จึม เมน นอบ ซอ ซอ นัน รี

พัม มา ดา พัม มา ดา
คุก บับ เบ พับ มัล รา
แพ กา ชม พู รือ ดา มยอน
โซ ฮวา นา ซี คี รอ คา จา
Fuck up great hunger
นอ กา คยัง แม อิล รา ดอน คอ
ฮิม ชม แป โก ซัล จา
มอก ดา กา แพ บู รือ โก ชี ชี มยอน นัม กยอ
แมบ โก จา โก ดัน กอ
เวน มัน ฮา มยอน แมบ โก จา โก ดัน กอ
อี วัง อี มยอน แมบ โก จา โก ดัน กอ
เวน มัน นา มยอน แมบ โก จา โก ดัน กอ
Give me that give me that give me that

เนื้อเพลงเกาหลี MSG – Dynamic Duo feat. PENOMECO

요즘엔 몇 가지 재미밖에 없네
알콜 카페인 소금 설탕
해가 질 때만 되면 땡기네
취기와 탄수화물 열량
벌주고 병 주고 약 주는 게
이 도시가 만든 닭장
오늘 밤도 결국엔 안주와
약 주고 탈탈 비우고 빈병 주는 거
하루에 반 이상 money on my mind
스토킹 바로 직전의 짝사랑
평생 상견례 할 일 없어 너와 난
픽은 신사임당 그걸 관음 하는 환자

선동 분열 폭력 젠더 이슈
여야 나눠 남녀 서로 갈굼
탈출하고파 이 불바다를
구명조끼는 유튜브로
밤 되면 동공 키우는 부엉이들
얼굴과 배에 소금 부자 부었지들
게임이나 하다가
뭣 좀 먹으러 갈까
헛짓거리 하다 물린다고
손 조심해 손 가만둬 손
우리끼리 술잔이나 굴리자고
아씨 끊었는데 한 대만 줘 봐

오늘 밤도 맵고짜고단거
기왕이면 맵고짜고단거
맵고짜고단거
기왕이면 맵고짜고단거
Give me that give me that give me that

낭만은 가고 쾌락만 남았지
의미는 가고 껍질만 남았지
향기는 날아가고 자극만 남았지
다 막히고 뚫린 게 입이라 자극만 탐하지
더 맵게 더 짜게 좀 더 달콤하게
뻘뻘 땀을 흘리면서 먹을 때
비로소 나는 무료함의 벽을 깨
자극적인 맛들 입속에서 섞을 때
내 침샘은 폭발해 짜릿하게 혼나네
(음.. 그만해 살찌는 건 곤란해
다들 잘 알잖아 돼지는 폼 안 나네)
야 미쳤어? 너 지금 장난해?
이 퍽퍽한 세상 먹을 때만 살만해
주식했다 물리고 사기로 뜯기고 하느니
차라리 맛난 거 먹고 배나 불리고
너무 쏟아지니 무비고 뮤비고 하는 것도
이젠 위로 아닌 피로 역시 답은 술이여
왜 자꾸 머리 아프게 편가르고 나누고
서로를 지지고 볶아
가운데서 보는 나는 지치고 속 타서
맛있는 안주나 지지고 볶아

맵고짜고단거
맵고짜고단거
맵고짜고단거
맵고짜고단거

내 말이 넌 들리기나 할런지
남이사 내 편 아님 안 들어
허구언 날 시시콜콜 이슈 퍼나르기 바뻐
우리 코난들
돌아와 주세요 솔로몬 판사님
쟤네들이 절 가만 안 둬요
역시는 역시 낮과 밤도
구별이 안 가는 여기는 한반도
간이 좀 짠 게 좋아 상관 말고
안줏거리라도 만들어 봐 브라더
4K 티비 시대에도 흑백색 빼곤 안 보여
삿대질로 버튼을 누른 뒤
사라지면 맵고짜고단거 나오는 자판기
건강 좀 나빠지면 어때요
이게 대세래 요즘엔 없어서 난리

밤마다 밤마다
국밥에 밥 말아
배가 좀 부르다면
소화나 시키러 가자
Fuck up great hunger
너가 걍 매일 하던 거
힘 좀 빼고 살자
먹다가 배부르고 지치면 남겨
맵고짜고단거
웬만하면 맵고짜고단거
이왕이면 맵고짜고단거
웬만하면 맵고짜고단거
Give me that give me that give me that

เนื้อเพลง MSG – Dynamic Duo feat. PENOMECO
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า