musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง Run Away – GOT7

เนื้อเพลง Run Away – GOT7

นา วา ฮัม เก โท มัง คัล เร
อา มู โด ชัท จี มท ทา เก
Run away with me
คัท ชี ตอ นา โก พา Leave here
อู รี ทุล มัน นิน นึน คด ซือ โร
Just run away

ตัน เซง กัก กึน ชอน นยอ ออบ ซอ
โอ จิง นอ เอ เก Focus on
Really wanna, really wanna,
really wanna, really wanna
talk to you

พู กือ รอ อุม มึน นอ ออ ดวอ
คิบ ซุก กี นอ อึล ซู รก
ซอล เร อิม มี รัน คัม จอง อี ทเวล เท นี

ฮา โก ซิบ พึน เค มัน นา
นอ เอ นุน บิท กวา
คา บยอบ เก อิน ซา ฮัน ทา อึม
นอ รึล อัน นึล กา
คือ ออ ตอน อา รึม ดา อุม โด
อี กยอ บอ ริน นอ เอ ซน นึล ชับ โก
มอล รี มอล รี Just wanna run away

นา เอ พุม อัน เน นอ รึล อัน โก ซอ
I just wanna love ya
ออน เจ ดึน ชุน บี ดเว อิท ซอ นอ วา ฮัม เก
Just wanna run away
นอล มัน นา กี ชอน เน แฮง บก กึน
คือ จอ มู เอ มี ฮัน คอล อี เจน อัล รา
นา ราง คัท ชี Just wanna run away

Just wanna run away
with you, with you
Just wanna run away
with you, with you
Just wanna run away
with you, with you
ออน เจ รา โด มอล รี มอล รี
Just wanna run away

ฮก ซี นอ โด นือ กยอ จิล กา
Yes I know
ออ ดี มอล รี อิท ดึน ซัง กวาน นอบ ชี
นัล โต พู รือ นึน มก โซ ริน ซอน มยอง เฮ
อี พัม มึล พัล คี นึน คอน Lights of city
คือ โบ ดา นอน ชม ทอ พิน นา อี รี
Um I’m shy boy yeah มัล รัล เก มี รี
อู รี กี รี มัน พี มิล โร เฮ อู รี ทุล รี

ทา รึน ซี ซอน ดึล รึน Close off
นา มัน นอล ทัม โก ซิบ พอท ซอ
Really wanna, really wanna,
really wanna, really wanna
talk to you

พู กือ รอ วอ ฮัล คอท ออบ ซอ
โอ นึล พัม มี ชี นา มยอน
ยอ กิน อู รี มัน นัม มา อิท ซึล เท นี

ฮา โก ซิบ พึน เค มัน นา
ชอ อึม พน ซุน กัน
ออล รอ บุท ทอ มา ชี Ice
อัน นา จู โก พา นือ กยอ จยอ นา เย อน กี
นอล ฮยัง ฮัน มา อึม มึน ยอง วอน ฮัล เก
มอล รี มอล รี Just wanna run away

นา เอ พุม อัน เน นอ รึล อัน โก ซอ
I just wanna love ya
ออน เจ ดึน ชุน บี ดเว อิท ซอ นอ วา ฮัม เก
Just wanna run away
นอล มัน นา กี ชอน เน แฮง บก กึน
คือ จอ มู เอ มี ฮัน คอล อี เจน อัล รา
นา ราง คัท ชี Just wanna run away

Just wanna run away
with you, with you
Just wanna run away
with you, with you
Just wanna run away
with you, with you
ออน เจ รา โด มอล รี มอล รี
Just wanna run away

มา จู โพ มยอ พัม มึล เซ วอ
พัม มา นึล พยอล บิท อา เร
ทอ อุก อัล รา กา โก อิท ซอ
คือ รอก เค คิบ พอ กา เน
ยอง วอน นี คัท ที โก ซิบ พอ
เน อิล รี โอ จี อัน เก
ซอ โร เอ นุน นึล คา รี โก

มัล โร ฮา กี เอน พู จก คัน
มัน นึน คัม จอง ดึล
อัล รยอ จู โก ซิบ พอ
โม ดู โม อา ซอ
ฮา นึล เร ตี อุล กา
ออ ดี เอ ซอ ดึน โพ อิล เท นี กา
มอล รี มอล รี Just wanna run away

นา เอ พุม อัน เน นอ รึล อัน โก ซอ
I just wanna love ya
ออน เจ ดึน ชุน บี ดเว อิท ซอ นอ วา ฮัม เก
Just wanna run away
นอล มัน นา กี ชอน เน แฮง บก กึน
คือ จอ มู เอ มี ฮัน คอล อี เจน อัล รา
นา ราง คัท ชี Just wanna run away

ตอ นา จา I just wanna run away
โค เกล กือ ดอก กี มยอ มัล เร จวอ Oui
นัน นอ มัน นิท ซือ มยอน ทเว Run away

ตอ นา จา I just wanna run away
โค เกล กือ ดอก กี มยอ มัล เร จวอ Oui
นอ ราง มัน นิท โก ซิบ พอ Run away

เนื้อเพลงเกาหลี Run Away – GOT7

나와 함께 도망 갈래
아무도 찾지 못하게
Run away with me
같이 떠나고파 Leave here
우리 둘만 있는 곳으로
Just run away

딴 생각은 전혀 없어
오직 너에게 Focus on
Really wanna, really wanna,
really wanna, really wanna
talk to you

부끄러움은 넣어둬
깊숙이 넣을수록
설레임이란 감정이 될 테니

하고 싶은 게 많아
너의 눈빛과
가볍게 인사한 다음
너를 안을까
그 어떤 아름다움도
이겨버린 너의 손을 잡고
멀리멀리 Just wanna run away

나의 품 안에 너를 안고서
I just wanna love ya
언제든 준비돼있어 너와 함께
Just wanna run away
널 만나기 전의 행복은
그저 무의미한 걸 이젠 알아
나랑 같이 Just wanna run away

Just wanna run away
with you, with you
Just wanna run away
with you, with you
Just wanna run away
with you, with you
언제라도 멀리멀리
Just wanna run away

혹시 너도 느껴질까
Yes I know
어디 멀리 있든 상관없이
날 또 부르는 목소린 선명해
이 밤을 밝히는 건 Lights of city
그보다 넌 좀 더 빛나 이리
Um I’m shy boy yeah 말할게 미리
우리끼리만 비밀로 해 우리 둘이

다른 시선들은 Close off
나만 널 담고 싶었어
Really wanna, really wanna,
really wanna, really wanna
talk to you

부끄러워할 것 없어
오늘 밤이 지나면
여긴 우리만 남아있을 테니

하고 싶은 게 많아
처음 본 순간
얼어붙어 마치 Ice
안아주고파 느껴져 나의 온기
널 향한 마음은 영원할게
멀리멀리 Just wanna run away

나의 품 안에 너를 안고서
I just wanna love ya
언제든 준비돼있어 너와 함께
Just wanna run away
널 만나기 전의 행복은
그저 무의미한 걸 이젠 알아
나랑 같이 Just wanna run away

Just wanna run away
with you, with you
Just wanna run away
with you, with you
Just wanna run away
with you, with you
언제라도 멀리멀리
Just wanna run away

마주 보며 밤을 새워
밤하늘 별빛 아래
더욱 알아가고 있어
그렇게 깊어가네
영원히 갇히고 싶어
내일이 오지 않게
서로의 눈을 가리고

말로 하기엔 부족한
많은 감정들
알려주고 싶어
모두 모아서
하늘에 띄울까
어디에서든 보일 테니까
멀리멀리 Just wanna run away

나의 품 안에 너를 안고서
I just wanna love ya
언제든 준비돼있어 너와 함께
Just wanna run away
널 만나기 전의 행복은
그저 무의미한 걸 이젠 알아
나랑 같이 Just wanna run away

떠나자 I just wanna run away
고갤 끄덕이며 말해줘 Oui
난 너만 있으면 돼 Run away

떠나자 I just wanna run away
고갤 끄덕이며 말해줘 Oui
너랑만 있고 싶어 Run away

เนื้อเพลง Run Away – GOT7
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment