musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง Scentist (향) – VIXX

เนื้อเพลง Scentist (향) – VIXX

พุล กึน กท ชิบ พัน ชัง ออ ริน นิบ โด ฮัน ชัง
ฮวาน ซัง เอ ซู ชี ฮวา คน ดู เซ อุน ชก กัก
ออล รึม คัท ทึน ทัล บิท มอก กู รึม เม นุน บิท
คัน จอล รัน ซก ซัก กิม ทึล ริม มอม นึน คง ซิก

กท อิบ เพ นุน มุล รึล
พัท ดา เน นึน ทัล คม ทัน ซิล รอม
ตอล กวอ จิน นุน มุล รึน
โต เซ รบ เก พี ออ นา โก

ซุม มึล ชัม มัท จี อัน เกท ซก เก
นอ รึล ชัท จา เน็น ซุน กัน
นอล คัล กู ฮา จี พี วอ เนล
ฮัน พัง อุล รอท กี วี แฮ

อน มม เม นอ รึล ซี วอ ทอท ซี วอ ทอท ซี วอ นอล
อน มม เม ชิท เก แพ ออ
นอน แพ ออ นอน แพ ออ ซิท ซอ เนล ซู ออบ เก แฮ

Yeah แพก เซก พิท กัล กวา พือ รี จึม
เซก กวา ฮยอง เช กา ซอน มยอง ฮัน ทึด ฮา จี มัน
คา ซี จอก กี จี อัน นึน ฮยอง แท ซก
คัท ฮยอ บอ ริน นา เอ เซ กเย woo ye ye
ชอล เจ กา ออม นึน พุม ซก เก
คา ดึก คี ทัม กยอ จวอ woo ye ye

Eh นัน ชัท จา วัท ซอ
คา จัง ชเว โช เอ ฮยัง กี รึล
Eh กม จัก มท ฮา เก มุก กอ บอ รี นึน
กก นอ คัท ทึน ชา กึก กึล

นัล มา ดา ฮยัง กี รึล เซ ออ โบ นึน ทัล คม มัน คัง บัก
คัม คัม มัน พัง อัน เน
ชอน เค เอ เซก กัล โร ฮึท นัล รี โก

อน มม เม นอ รึล ซี วอ ทอท ซี วอ ทอท ซี วอ นอล
อน มม เม ชิท เก แพ ออ
นอน แพ ออ นอน แพ ออ ฮยอน กี จึง อึล วัน ซอง แฮ

นอ วา นัน มัง กา จยอ คา จี อัน นา
อี รี วา เน เก ซือ มยอ
ชอล เด นอล รา พือ เก ฮา จี อัน นา
คือ รอ นี ซน นึล ชับ บา
ฮวัก ซิน มัน อิท ซึล ปุน นี ยา เน ซิล รอม
นอน นา เอ ฮยอน กี จึง อึล วัน ซอง แฮ

ฮวา รยอ ฮัน ทึด ทัน โจ โร อุน แพ ทอน
พอท กท ชึล ทัม มึน Natural
คัม มัน นัน เน นอน ชัล นา เอ โค กึท ทึล
คอน ดือ รี โก คิบ พึน ฮยัง อึล คอน เน
You already know
พุล รอ นา นึน เซก กวา เน ชา กึก เก พิน โด
ทุก ตอล รอ ทือ รี นึน เน อี ซอง เอ กึน กวา
เน พยอก เก ทึม

นุน นึล คัม มัท จี ชอก มัก ซก เก
นอ มัน นัม กยอ ดุน ซุน กัน
นอน คิบ พี กา จี ชัน รัน นัน พิท ชือ โร พยอล ชยอ จี โก

คิบ ซุก กี ทึล รี ซวี ออ
นอล ซวี ออ นอล ซวี ออ นอล
อน มม เม นอ รึล คา ดวอ นอล คา ดวอ
นอล คา ดวอ ซา รา จิล ซู ออบ เก แฮ

ซอน มยอง ฮัน ฮยัง กี เอ โซ ยง ดล อี
นุน อับ เอ คือ รยอ จี โก
โอ เร โด อัล อัท ดอน ฮยอน กี จึง อึน
กท โบ ดา มัน เก ฮา โก
คัม อึน นุน ซก เอ ซือ มยอ นอน ซือ มยอ
นอน ซือ มยอ โอ จิก นา มัน โพ เก แฮ

เนื้อเพลงเกาหลี Scentist (향) – VIXX

붉은 꽃잎 한 장 어린잎도 한 장
환상의 수치화 곤두세운 촉각
얼음 같은 달빛 먹구름의 눈빛
간절한 속삭임 틀림없는 공식

꽃잎의 눈물을
받아내는 달콤한 실험
떨궈진 눈물은
또 새롭게 피어나고

숨을 참았지 안갯속의
너를 찾아낸 순간
널 갈구하지 피워낼
한 방울 얻기 위해

온몸에 너를 씌워 덧씌워 덧씌워 널
온몸에 짙게 배어
넌 배어 넌 배어 씻어낼 수 없게 해

Yeah 백색 빛깔과 프리즘
색과 형체가 선명한 듯 하지만
가시적이지 않은 형태 속
갇혀버린 나의 세계 woo ye ye
절제가 없는 품속에
가득히 담겨줘 woo ye ye

Eh 난 찾아왔어
가장 최초의 향기를
Eh 꼼짝 못 하게 묶어버리는
꼭 너 같은 자극을

날마다 향기를 세어보는 달콤한 강박
캄캄한 방안에
천 개의 색깔로 흩날리고

온몸에 너를 씌워 덧씌워 덧씌워 널
온몸에 짙게 배어
넌 배어 넌 배어 현기증을 완성해

너와 난 망가져 가지 않아
이리 와 내게 스며
절대 널 아프게 하지 않아
그러니 손을 잡아
확신만 있을 뿐이야 내 실험
넌 나의 현기증을 완성해

화려한 듯 단조로운 패턴
벚꽃을 담은 Natural
감안 안 해 넌 찰나에 코끝을
건드리고 깊은 향을 건네
You already know
불어나는 색과 네 자극의 빈도
툭 떨어트리는 내 이성의 끈과
네 벽의 틈

눈을 감았지 적막 속에
너만 남겨둔 순간
넌 깊이까지 찬란한 빛으로 펼쳐지고

깊숙이 들이쉬어
널 쉬어 널 쉬어 널
온몸에 너를 가둬 널 가둬
널 가둬 사라질 수 없게 해

선명한 향기의 소용돌이
눈앞에 그려지고
오래도 앓았던 현기증은
꽃보다 만개하고
감은 눈 속에 스며 넌 스며
넌 스며 오직 나만 보게 해

เนื้อเพลง Scentist (향) – VIXX
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment