musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง Interlude : Shadow – BTS

เนื้อเพลง Interlude : Shadow – BTS

I wanna be a rap star
I wanna be the top
I wanna be a rockstar
I want it all mine
I wanna be rich
I wanna be the king
I wanna go win
I wanna be …

I wanna be a rap star
I wanna be the top
I wanna be a rockstar
I want it all mine
I wanna be rich
I wanna be the king
I wanna be me
I want a big thing
Oh boy let me see
I got a big dream yeah

Woo แม อิล ซอล เรท ชี
เน กา ออ ดี กา จี คัล จี
ชอง ซิน นอบ ชี ทัล รี ดา
โพ นี ออ นือ เซ ยอ กี กา จี วัท จี
Yeah อึม พัล มิท เท คือ ริม จา
โค เก ซุก กยอ โบ นี ทอ คอ จยอท จัน นา
โท มัง ชยอ บวาท จา
นัล ตา รา โอ นึน ชอ พิท กวา
พี รยอ ฮา นึน เน คือ ริม จา
ทู รยอ วอ นบ เก นา นึน เค นัน มู ซอบ จี
อา มู โด มัล รัน เน จวอท จัน นา
ยอ กี กา ออล มา นา เว โร อุน จี มัล รยา
นา เย โท ยัก กึน
ชู รัก กี ทเวล ซู อิท ดัน คอล
อี เจ ยา อัล เกท ซอ
เต รน โท มัง อี ชา ซอน อี รัน คอล pause

ซา รัม ดึล รึน มวอ มัล รา จี
ชอ พิท ซก กึน ชัน รัน นา เน
คึน เด เน คือ ริม จา นึน
ทเว รยอ ทอ คอ จยอ
นา รึล ซัม คยอ คเว มุล รี ทเว
ชอ วี โร วี โร โต วี โร วี โร
มัน คา ดา โพ นี ยอ กิน ออ จี รอ วอ
ทอ วี โร วี โร มัน คา เน ซิล รอ
นา มู ซา ฮา กิล พิล รอ พิล รอ

นา เย พา รัม เด โร นบ เก
นัล โก อิน นึน ซุน กัน
ชอ เน รี จเว นึน พิท เช
ทอ คอ จิน คือ ริม จา
Please don’t let me shine
Don’t let me down
Don’t let me fly
อี เจ นึน ทู รยอ วอ

คา จัง มิท บา ดัก เก นา รึล
มา จู ฮา นึน ซุน กัน
คง กโย รบ เก โด ยอ กิน
ชัง กง อี จัน นา
Please don’t let me shine
Don’t let me down
Don’t let me fly
อี เจ นึน มู ซอ วอ
Don’t let me shine

อุท ซอ บวา มวอล มัง ซอล รยอ
นี กา พา รา ดอน เค
อี รอน เค อา นี ออน นี
อุล ดอน กา มวอ กา ทู รยอ วอ
นี กา วอน ฮา ดอน เค
อี รอน เค อา นี ออน นี
นี กา พา รัน ซัม นี กา วอน นัน ซัม
นี กา แทก คัน ซัม ฮู ฮเว
ออบ ชี ทา อี รวอท ชี
คอ กี เอ ดา นอ นึน
big house, big cars, big rings
เน กา วอน นัน คอน
โม ดึน คอล ทา คา จยอท จี
คึน เด มวอ กา มุน เจ ยา ชึล กยอ
อา นิม โน ดอน กา ซิล รอ
คือ รอม ทัล รี ดอน กา มวอ มอม ชู ดอน กา
ฮัน คา จี มัน ฮา รา โก ชิง จิง เด จี มัล โก

อัล รยอ จุน ชอก กอบ ดา โก
(Yeah yeah)
ชอง มัล มล รัท ซอน นยา โก
(Oh no)
นี กา คา จิน มัน คึม มัน
นา นึน คา จยอ กัล เก
คือ เก มวอ ดึน จี มัล รยา
เต รน นอ เอ ฮยู ซิก กีน
ชู รัก กี ทเวน ดัน คอล
อี เจ ยา อัล เกน นี แม บอน
ชเว ซอน นี ชเว ซอน นี รัน คอล

นา เย พา รัม เด โร นบ เก
นัล โก อิน นึน ซุน กัน
ชอ เน รี จเว นึน พิท เช
ทอ คอ จิน คือ ริม จา
Please don’t let me shine
Don’t let me down
Don’t let me fly
อี เจ นึน ทู รยอ วอ

คา จัง มิท บา ดัก เก นา รึล
มา จู ฮา นึน ซุน กัน
คง กโย รบ เก โด ยอ กิน
ชัง กง อี จัน นา
Please don’t let me shine
Don’t let me down
Don’t let me fly
อี เจ นึน มู ซอ วอ
Don’t let me shine

I wanna be a rap star
I wanna be the top
I wanna be a rockstar
I want it all mine
I wanna be rich
I wanna be the king
I wanna go win
I wanna be …

I wanna be a rap star
I wanna be the top
I wanna be a rockstar
I want it all mine
I wanna be rich
I wanna be the king
I wanna be me
I wanna be …

คือ เร นา นึน นอ โก นอ นึน
นา ยา อี เจน นัล เกท นี
คือ เร นอ นึน นา โก นา นึน
นอ ยา อี เจน นัล เกท จี
อู ริน ฮัน มม มี โก โต
เต รน พู ดิท ชี เกท จี
นอ นึน ชอล เด นา รึล
เต ออ เนล ซุน ออบ ซอ อัล เกท จี

Yeah yeah เต ออ เนล ซู ออบ ซอ
นี กา มวอ รึล ฮา ดอน จี
Yeah อิน จอง ฮา นึน
เค ทอ พยอน นัน นา เกท จี
Yeah ซอง กง ฮก กึน
ซิล แพ ยอ ดี อิท ตอน จี
Yeah โท มัง ชิล ซู
ออบ ซอ ออ ดิล คา ดอน จี

นา นึน นอ โก นอ นึน
นา ยา อัล เกท นี
นอ นึน นา โก นา นึน
นอ ยา อัล เกท นี
อู ริน นัน มม มี โก
พู ดิท ชี เกท จี
อู ริน นอ โก อู ริน
นา ยา อัล เกท นี

เนื้อเพลงเกาหลี Interlude : Shadow – BTS

I wanna be a rap star
I wanna be the top
I wanna be a rockstar
I want it all mine
I wanna be rich
I wanna be the king
I wanna go win
I wanna be …

I wanna be a rap star
I wanna be the top
I wanna be a rockstar
I want it all mine
I wanna be rich
I wanna be the king
I wanna be me
I want a big thing
Oh boy let me see
I got a big dream yeah

Woo 매일 설렜지
내가 어디까지 갈지
정신없이 달리다
보니 어느새 여기까지 왔지
Yeah 음 발밑의 그림자
고개 숙여보니 더 커졌잖아
도망쳐봤자
날 따라오는 저 빛과
비례하는 내 그림자
두려워 높게 나는 게 난 무섭지
아무도 말 안 해줬잖아
여기가 얼마나 외로운지 말야
나의 도약은
추락이 될 수 있단 걸
이제야 알겠어
때론 도망이 차선이란 걸 pause

사람들은 뭐 말하지
저 빛 속은 찬란하네
근데 내 그림자는
되려 더 커져
나를 삼켜 괴물이 돼
저 위로 위로 또 위로 위로
만 가다 보니 여긴 어지러워
더 위로 위로만 가네 싫어
나 무사하길 빌어 빌어

나의 바람대로 높게
날고 있는 순간
저 내리쬐는 빛에
더 커진 그림자
Please don’t let me shine
Don’t let me down
Don’t let me fly
이제는 두려워

가장 밑바닥의 나를
마주하는 순간
공교롭게도 여긴
창공이잖아
Please don’t let me shine
Don’t let me down
Don’t let me fly
이제는 무서워
Don’t let me shine

웃어봐 뭘 망설여
네가 바라던 게
이런 게 아니었니
울던가 뭐가 두려워
네가 원하던 게
이런 게 아니었니
네가 바란 삶 네가 원한 삶
네가 택한 삶 후회
없이 다 이뤘지
거기에다 너는
big house, big cars, big rings
네가 원한 건
모든 걸 다 가졌지
근데 뭐가 문제야 즐겨
아님 놓던가 싫어?
그럼 달리던가 뭐 멈추던가
한 가지만 하라고 징징대지 말고

알려준 적 없다고?
(Yeah yeah)
정말 몰랐었냐고?
(Oh no)
네가 가진 만큼만
나는 가져갈게
그게 뭐든지 말야
때론 너의 휴식은
추락이 된단 걸
이제야 알겠니 매번
최선이 최선이란 걸

나의 바람대로 높게
날고 있는 순간
저 내리쬐는 빛에
더 커진 그림자
Please don’t let me shine
Don’t let me down
Don’t let me fly
이제는 두려워

가장 밑바닥의 나를
마주하는 순간
공교롭게도 여긴
창공이잖아
Please don’t let me shine
Don’t let me down
Don’t let me fly
이제는 무서워
Don’t let me shine

I wanna be a rap star
I wanna be the top
I wanna be a rockstar
I want it all mine
I wanna be rich
I wanna be the king
I wanna go win
I wanna be …

I wanna be a rap star
I wanna be the top
I wanna be a rockstar
I want it all mine
I wanna be rich
I wanna be the king
I wanna be me
I wanna be …

그래 나는 너고 너는
나야 이젠 알겠니
그래 너는 나고 나는
너야 이젠 알겠지
우린 한 몸이고 또
때론 부딪히겠지
너는 절대 나를
떼어낼 순 없어 알겠지

Yeah yeah 떼어낼 수 없어
네가 뭐를 하던지
Yeah 인정하는
게 더 편안하겠지
Yeah 성공 혹은
실패 어디 있던지
Yeah 도망칠 수
없어 어딜 가던지

나는 너고 너는
나야 알겠니
너는 나고 나는
너야 알겠니
우린 한 몸이고
부딪히겠지
우린 너고 우린
나야 알겠니

เนื้อเพลง Interlude : Shadow – BTS
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า