musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง Shower – Oh My Girl

เนื้อเพลง Shower – Oh My Girl

ออ ดิน กา ทัล รา โพ ยอท ดอน
ฮวา ชัง แฮท ดอน โอ ฮู ยอท ซึล กา
อา มา นา เย มัม เม
มวอน กา ทุก ตอล รอ จิน คอท คัท ทึน เด
อี ซัง ฮา เก ซอล เร ดอน เน มัม

ออล กุล เร มวอ กา มุท ดึน คอน นา นิน เด
ตุล ออ จยอ รา ปัน ฮี นัล โพ นึน เด
อา มู มัล โด มท ทา โก นุน มัน กัม บัก กยอท จี
คือ เต คับ จา กี พี เนม เซ กา นัท ดอน คอท คัท ทา

ฮก ซี นอน คี อ็อก คา นี
ฮัน พัง อุล ทู พัง อุล ตอล รอ จิล เต เย
คือ กด เซ ซอ อิท ดอน นอ วา นา
ชัน ตึก มล รยอ อน คู รึม เซก กัล โด
ออ ดิน กา โอ มโย ฮัน นือ กิม มี ออบ จี

คี อ็อก เค ซอ โร รึล นุน เน ทัม โก ซอ
นือ รี เก นือ รี เก ฮึล รอ กา ดอน ซุน กัน นึล
นา เย มัม ซก เก เย ปึน พา ซือ เทล พิท พี กา
ชอ อึม เน รี ดอน คือ นัล รึล

ออ จอ จี นา ออ ตอก คา จี
อี มี ซท ดา จิน เน มา อึม มึน
ทัม มึล ซู โด ออม นึน เด
คือ เร โด อุท ซึม มี นา นึน คอล
อี รอน คัม จอง อึล ซุม กิล ซู ออบ ซอ

ทู ซน นี โพ เก จิน คอท โด อา นิน เด
อา จู ซัล จัก ซือ ชยอท จึล ปุน อิน เด
นอ มู นอ มู นล รา ซอ คุด ดอ บอ รยอท ซอท จี
คือ เต คับ จา กี พี เนม เซ กา นัท ดอน คอท คัท ทา

ฮก ซี นอน คี อ็อก คา นี
ฮัน พัง อุล ทู พัง อุล ตอล รอ จิล เต เย
คือ กด เซ ซอ อิท ดอน นอ วา นา
ชัน ตึก มล รยอ อน คู รึม เซก กัล โด
ออ ดิน กา โอ มโย ฮัน นือ กิม มี ออบ จี

คี อ็อก เค ซอ โร รึล นุน เน ทัม โก ซอ
นือ รี เก นือ รี เก ฮึล รอ กา ดอน ซุน กัน นึล
นา เย มัม ซก เก เย ปึน พา ซือ เทล พิท พี กา
ชอ อึม เน รี ดอน คือ นัล รึล

นอน เท ดู รี นอ มอ กา จี
ชก ชก คี เน รี โก ชอน ชอน ฮี พอน จี โก
คือ นัล เร คง กี โด ชก กัม โด
ชัก กึน คือ มู ออบ โด อิท จึล ซู ออบ ซอ

นัน คือ เต คือ โม ดึน เค นอ มู ซอน มยอง แฮ
คือ กด เซ ซอ อิท ตอน นอ วา นา
ชัน ตึก มล รยอ อน คู รึม เซก กัล โด
ออ ดิน กา โอ มโย ฮัน นือ กิม มี ออบ จี

คี อ็อก เค ซอ โร รึล นุน เน ทัม โก ซอ
นือ รี เก นือ รี เก ฮึล รอ กา ดอน ซุน กัน นึล
นา เย มัม ซก เก เย ปึน พา ซือ เทล พิท พี กา
ชอ อึม เน รี ดอน คือ นัล รึล
the story of our love

เนื้อเพลงเกาหลี Shower – Oh My Girl

어딘가 달라 보였던
화창했던 오후였을까
아마 나의 맘에
뭔가 툭 떨어진 것 같은데
이상하게 설레던 내 맘

얼굴에 뭐가 묻은 건 아닌데
뚫어져라 빤히 날 보는데
아무 말도 못 하고 눈만 깜박였지
그때 갑자기 비 냄새가 났던 것 같아

혹시 넌 기억하니
한 방울 두 방울 떨어질 때에
그곳에 서 있던 너와 나
잔뜩 몰려온 구름 색깔도
어딘가 오묘한 느낌이었지

기억해 서로를 눈에 담고서
느리게 느리게 흘러가던 순간을
나의 맘속에 예쁜 파스텔 빛 비가
처음 내리던 그 날을

어쩌지 나 어떡하지
이미 쏟아진 내 마음은
담을 수도 없는데
그래도 웃음이 나는 걸
이런 감정을 숨길 수 없어

두 손이 포개진 것도 아닌데
아주 살짝 스쳤을 뿐인데
너무너무 놀라서 굳어버렸었지
그때 갑자기 비 냄새가 났던 것 같아

혹시 넌 기억하니
한 방울 두 방울 떨어질 때에
그곳에 서 있던 너와 나
잔뜩 몰려온 구름 색깔도
어딘가 오묘한 느낌이었지

기억해 서로를 눈에 담고서
느리게 느리게 흘러가던 순간을
나의 맘속에 예쁜 파스텔 빛 비가
처음 내리던 그 날을

넌 테두리 너머까지
촉촉이 내리고 천천히 번지고
그날의 공기도 촉감도
작은 그 무엇도 잊을 수 없어

난 그때 그 모든 게 너무 선명해
그곳에 서 있던 너와 나
잔뜩 몰려온 구름 색깔도
어딘가 오묘한 느낌이었지

기억해 서로를 눈에 담고서
느리게 느리게 흘러가던 순간을
나의 맘속에 예쁜 파스텔 빛 비가
처음 내리던 그 날을
the story of our love

เนื้อเพลง Shower – Oh My Girl
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment