musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง Simon Dominic – Simon Dominic

เนื้อเพลง Simon Dominic – Simon Dominic

เนื้อเพลง Simon Dominic – Simon Dominic

Simon, Simon Dominic
Simon D.O.M.I.N.I.C., oh, oh
Simon, Simon Dominic
Simon D.O.M.I.N.I.C., oh, oh

Simon says:
1998 ทัง ซี เน โค ฮยัง อึน ฮิบ ฮับ พุล โม จี
Ra.D วา Keeproots ทู ซา รัม มึน นา เอ OG
นัน Bad Boy เท ซิน เน คโย บก เก Flip-flop
ซวี นึน ซี กัน เอน ชุก กู โบ ดา ฮิบ ฮับ CD วา Beat box
รา อี พือ คืล รอบ พี คล รา เทก กือ โร พา กวี ดอน ซี กี จึม เม
มู เด รึล ริล รอบ ดอน เน รา อิม ดึล รึน พู จี กี ซู
ชี กึม มึน ชัท จึล ซู โด ออม นึน คือ ซี จอล เน Demo tape
คือ เต โบ ดา ซุน ซู ฮัน คอล อี เจน มท เน โน เน
พู เด ตง ดา รี โต พู ซัน ยอก ควัง จัง เอ ซอ
Freestyle ฮา ดอน เต กา นา เอ ชอท พอน แจ Prime time
คา รี อน นี พู ซัน เน ตอท ดา ฮา มยอน จัก ทุง แพก โพ ซือ กอ เน
ซิน โก ซอน ออ ดี ดึน ทัล รยอ กัท โก
Master plan โพ มยอน ซอ
พู รอ วอท ดอน ซอ อุล เน กุม มึน คี ชา โร
ตัก เน ซี กัน คอ รี เอ อิท ซอท ซอ โด
พู โม นิม มิด ดึม ออบ ชิน ฮิม มี ออบ ดอน เน a.k.a
ออ แจท กอน อึม มัก กึน เน ซัม เม
ชอท กอล รึม มึล เต เก แฮท เน
โม ดึน นัม จา ดึล รึน Hands up
โม ดึน ยอ จา ดึล รึน Hands up
You can call me Simon D.O.M.I.N.I.C
ทอ คือ เก พุล รอ จวอ
Say my name, say my name:

Simon, Simon Dominic
Simon D.O.M.I.N.I.C., oh, oh
Simon, Simon Dominic
Simon D.O.M.I.N.I.C., oh, oh

ฮิบ ฮับ อี พับ โด อัน แมก กยอ ชุน ดา โก
นัม ทัด ทา ดอน นม ดึล รึน ยอบ เพ อัน ทวอท จี
เน ซอง กยอก ชม tight แฮท กอ ดึน
Away game เอ ทอ คัง แฮท ดอน Hometown hero
เท กู เอ ซอ นา คัท ทึน นม
ฮา นา มัน นัน ทวี โร Game changed
อี เซน ซือ วา นัน เค็ง ซัง
finest two ชน นม styles
ซอ อุล เร MC ทึล รึล มอก กอ ชี อู นึน กุม
อี ชอล พัล แอล บอม ฮัน ชัง ออบ ซอท ซอ โด
Underground kingz
ซอบ เว อิล ซุน วี เอ อู ริล แม บอน อล รยอ นวัท จี
มิก ซือ เท อิบ บึน ทา Sold out
อา เม บา คเย ยัก ฮู เอน เน กา
พอน ทน มัน พน ทา อึม มยอท มยอท ชึน แพ อา พือ เด
โอ แฮ คา ดึก คัน ซุล จา รี เอ ซอน Talk dirty to em’
อิล รึน เค ชม มัน จี มัน ทา ชู อ็อก กอ รี ปุน อิน
อี ชิบ เท กา นัม กิน คอน ซา รา จิล อิน กี วา ทน ตา วี
มุล รน ชี กึม เม เน กา อิท กี กา จี เอ โท อุม ดัท กี
พัม นัท ออบ ดอน อับ บัก กัม ดึล
ทา อิท จี มท เท โด คี อ็อก คัล คอน เน อี รึม กวา อี เซน ซือ
Team forever, ever
โม ดึน นัม จา ดึล รึน Hands up
โม ดึน ยอ จา ดึล รึน Hands up
You can call me
Simon D.O.M.I.N.I.C
ทอ คือ เก พุล รอ จวอ
Say my name, say my name

Simon, Simon Dominic
Simon D.O.M.I.N.I.C., oh, oh
Simon, Simon Dominic
Simon D.O.M.I.N.I.C., oh, oh

Yeah, always on my grind
ยอ รอ พอน เน เท อี คือ เอ
อี เจ อิน ทือ โร ฮา นา รึล ชัล กึท เนท เน
ชา กา อุน เซ บยอก กึน มยอท พอน นี นา นัล ชุก กี โก ซอ
ทา อึม นัล พัม เม ทา ซี ตือ กอบ เก พู ฮวาล ซี คยอ จวอท ซอ
นา เอ เช อี มัก แชก กิม กัม มี นัล แอ ทา เก ฮัน ทวี เอ
เน ยา มัง อึน ซวิบ เก นุน นัน ตอ
Top แพค ตา วี เอน ทน อี ทา กา อา นยา
I just wanna rhyme with my homies
นู ริล ซู อิท ซึล เต นู รี นึน คอ ยา
นัน โอ จิก อึม มัก เก ซัล คอ ยา
คือ เก เน ซอง กง เอ ชวา พโย
One love ตา วิน เค นา ชู โก
ทา ดึล นุน เน ฮิม ปัก ชวอ
เร พอ ver’ เร พอ
เร อี บึล ver’ เร อี บึล
เม อี จอ ver’ มา อี นอ
คือ โม ดึน คอท ดึล ver’ เน อี รึม

Simon Simon Dominic
Simon D.O.M.I.N.I.C., oh, oh
Simon Simon Dominic
Simon D.O.M.I.N.I.C., oh, oh

เนื้อเพลงเกาหลี Simon Dominic – Simon Dominic

Simon, Simon Dominic
Simon D.O.M.I.N.I.C., oh, oh
Simon, Simon Dominic
Simon D.O.M.I.N.I.C., oh, oh

Simon says:
1998 당시 내 고향은 힙합 불모지
Ra.D와 Keeproots 두 사람은 나의 OG
난 Bad Boy 대신에 교복에 Flip-flop
쉬는 시간엔 축구보다 힙합 CD와 Beat box
라이브 클럽이 콜라텍으로 바뀌던 시기쯤에
무대를 잃었던 내 라임들은 부지기수
지금은 찾을 수도 없는 그 시절 내 Demo tape
그때보다 순수한 걸 이젠 못 내놓네
부대 똥다리 또 부산역 광장에서
Freestyle 하던 때가 나의 첫 번째 Prime time
가리온이 부산에 떴다 하면 짝퉁 백포스 꺼내
신고선 어디든 달려갔고
Master plan 보면서
부러웠던 서울 내 꿈은 기차로
딱 네 시간 거리에 있었어도
부모님 믿음 없인 힘이 없던 내 a.k.a
어쨌건 음악은 내 삶의
첫걸음을 떼게 했네
모든 남자들은 Hands up
모든 여자들은 Hands up
You can call me Simon D.O.M.I.N.I.C
더 크게 불러줘
Say my name, say my name:

Simon, Simon Dominic
Simon D.O.M.I.N.I.C., oh, oh
Simon, Simon Dominic
Simon D.O.M.I.N.I.C., oh, oh

힙합이 밥도 안 맥여 준다고
남 탓하던 놈들은 옆에 안 뒀지
내 성격 좀 tight했거든
Away game에 더 강했던 Hometown hero
대구에서 나 같은 놈
하나 만난 뒤로 Game changed
이센스와 난 갱상
finest two 촌놈 styles
서울의 MC들을 먹어 치우는 꿈
2008 앨범 한 장 없었어도 Underground kingz
섭외 1순위에 우릴 매번 올려놨지
믹스테잎은 다 Sold out
아메바 계약 후엔 내가 번 돈만 본 다음 몇몇은 배 아프대
오해 가득한 술자리에선 Talk dirty to em’
잃은 게 좀 많지만 다 추억거리뿐인
20대가 남긴 건 사라질 인기와 돈 따위
물론 지금의 내가 있기까지의 도움닫기
밤낮 없던 압박감들
다 잊지 못해도 기억할 건 내 이름과 이센스
Team forever, ever
모든 남자들은 Hands up
모든 여자들은 Hands up
You can call me
Simon D.O.M.I.N.I.C
더 크게 불러줘
Say my name, say my name

Simon, Simon Dominic
Simon D.O.M.I.N.I.C., oh, oh
Simon, Simon Dominic
Simon D.O.M.I.N.I.C., oh, oh

Yeah, always on my grind
여러 번의 테이크에
이제 인트로 하나를 잘 끝냈네
차가운 새벽은 몇 번이나 날 죽이고서
다음날 밤에 다시 뜨겁게 부활시켜줬어
나의 제2막, 책임감이 날 애타게 한 뒤에
내 야망은 쉽게 눈 안 떠
Top 100 따위엔 돈이 다가 아냐
I just wanna rhyme with my homies
누릴 수 있을 때 누리는 거야
난 오직 음악에 살 거야
그게 내 성공의 좌표
One love 따윈 개나 주고
다들 눈에 힘 빡 줘
래퍼 ver’ 래퍼
레이블 ver’ 레이블
메이저 ver’ 마이너
그 모든 것들 ver’ 내 이름

Simon Simon Dominic
Simon D.O.M.I.N.I.C., oh, oh
Simon Simon Dominic
Simon D.O.M.I.N.I.C., oh, oh

เนื้อเพลง Simon Dominic – Simon Dominic
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment