musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง Summer Hate – Zico feat. Rain

เนื้อเพลง Summer Hate – Zico feat. Rain

Good morning
ฮา มา ทอ มยอน ทัล ตึล เต กา จี
คุล คุล คุล ชัม จัล ปยอน
แทก แบ อา จอ ซี โช อิน จง
โซ รี เอ คี ซัง คา กา ซือ โร
พู แจ จุง ชอน ฮวา โอ ทง
ชัม กึม แพ ทอน โต อัน มัท โก
ออ เจ นัม กิน พี จา นึน มัท ดอบ ซอ
คือ นยัง อี นา ทัก จา

Dazzling dazzling dazzling
เซ เก ตวี ยัก บยอน เน รี จเว
อา ชิม ฮยอง อิน กัน ดึล
ชิน ซิม อือ โร รี ซือ เพก
พุล คเว จี ซู ชี บุง คิก
Please give me some ซี กึม ชี
อุม จิก กิล รอม ดู โด อัน นา

คุง ซี รอง กอ รี นึน วา จุง เอ
มวอล ริบ โก นา กัล จี พี ทิง ชุง อี ยา
ชู ชา จัง อึน โต เว อี รี มอล รอ
พัล กึท เท ซอ บู ทอ ฮิม มี จุก ปา จยอ

มยอท ชู แจ เน บี นึน มอก ทง อิน เท ดา กา
เอ ออ คอก พา รัม มา จอ มี จี กึน ฮา จี
I want to run way
มี ชิน ฮา รู รึล ซี จัก เค

อู เย ชา รา รี
พี นา ซท ดา จยอท ซึม โช เกท ดา

It’s so freaking hot ตัม มี ปี จิล นา
ซอ ดุล รอ ชัท จา ยา ทเว
แท ยัง อึล พี ฮัล พัง บอบ
คา นึน คด มา ดา ซา รัม มี กวัก ชา
ซอ อุล เร ยอล กี นึน
ทัง ชเว ซิก กึล ชุล มล รา

I hate this summer day
I hate this summer day

ชู มัล อี โอ กี มัน คี ดา รี นึน คอท โด
อี เจ นึน โน เร จอน อิล
ตัม มึล รี มยอ นล กี เอน นอ มู
อัน พัท ชยอ ชวอ เช รยอก กี
นี กา คา รา ฮา วา อี Sorry
นัน พา ดัท มุล Allergy
อา ซวี อุน เท โร ยอ รึม โน เร
คือ เก ทึล โก เวบ ซอ พิง

Exit exit อิน ทอ เนท ชัง
ยอล มยอน ทอ ซุม มัก คยอ
มู ซึน ยอง มุน นิน จี โม โจ รี ปุล นัท ซอ
That’s not cool, how about you?
อิล ดัน เนง ซู ฮัน ชัน จุก
ซี กัน ชัม ทอ รอบ เก อัน คา

แอ บอล เร ชอ รอม ชัง พัน เน พุท ทอ
ตัก คัน คยอบ มัน นัม มึน ฮอ มุล รึล พอท ซอ
มยอท นยอน แจ ซล โร คือ เร ซอ มวอ
ยอบ กู รี ซี รี จี อัน จัน นา ชอน ฮยอ

เฮล เก อี ทือ ยอล รยอท เน ฮวาล จัก
โอ เรน จี เซก โท ซี นึน พัน จัก
ชัม มัท ดอน จา จึง อี วัล คัก
ทา ดึล แอ ซอ ชึล กี นึน ชอก
แช โก อิท จี ทัล จู กัก Right?

อู เย ชา รา รี
พี นา ซท ดา จยอท ซึม โช เกท ดา

It’s so freaking hot ตัม มี ปี จิล นา
ซอ ดุล รอ ชัท จา ยา ทเว
แท ยัง อึล พี ฮัล พัง บอบ
คา นึน คด มา ดา ซา รัม มี กวัก ชา
ซอ อุล เร ยอล กี นึน
ทัง ชเว ซิก กึล ชุล มล รา

I hate this summer day
I hate this summer day

ชิล พัล วอล มัน ทเว มยอน
ซุม มี มัก คยอ Yeah
Mama said คา มัน นิท ซือ มยอน อัน ทอบ เด
คือ นึล จิน คด ซึน เน ออล กุล บัก เก ออม เน
Is anybody there ซา รัม ซัล รยอ (แก็ก)

เนื้อเพลงเกาหลี Summer Hate – Zico feat. Rain

Good morning
하마터면 달 뜰 때까지
쿨쿨쿨 잠잘 뻔
택배 아저씨 초인종
소리에 기상 가까스로
부재중 전화 5통
잠금 패턴 또 안 맞고
어제 남긴 피자는 맛없어
그냥 이나 닦자

Dazzling dazzling dazzling
세게 뙤약볕 내리쬐
아침형 인간들
진심으로 리스펙
불쾌지수 지붕킥
Please give me some 시금치
움직일 엄두도 안 나

궁시렁거리는 와중에
뭘 입고 나갈지 피팅 중이야
주차장은 또 왜 이리 멀어
발끝에서부터 힘이 쭉 빠져

몇 주째 내비는 먹통인 데다가
에어컨 바람마저 미지근하지
I want to run way
미친 하루를 시작해

우예 차라리
비나 쏟아졌음 좋겠다

It’s so freaking hot 땀이 삐질 나
서둘러 찾아야 돼
태양을 피할 방법
가는 곳마다 사람이 꽉 차
서울의 열기는
당최 식을 줄 몰라

I hate this summer day
I hate this summer day

주말이 오기만 기다리는 것도
이제는 오래전 일
땀 흘리며 놀기엔 너무
안 받쳐 줘 체력이
네가 가라 하와이 Sorry
난 바닷물 Allergy
아쉬운 대로 여름 노래
크게 틀고 웹서핑

Exit exit 인터넷 창
열면 더 숨 막혀
무슨 영문인지 모조리 뿔났어
That’s not cool, how about you?
일단 냉수 한 잔 쭉
시간 참 더럽게 안 가

애벌레처럼 장판에 붙어
딱 한 겹만 남은 허물을 벗어
몇 년째 솔로 그래서 뭐?
옆구리 시리지 않잖아 전혀

헬게이트 열렸네 활짝
오렌지색 도시는 반짝
참았던 짜증이 왈칵!
다들 애써 즐기는 척
재고 있지 탈주각 Right?

우예 차라리
비나 쏟아졌음 좋겠다

It’s so freaking hot 땀이 삐질 나
서둘러 찾아야 돼
태양을 피할 방법
가는 곳마다 사람이 꽉 차
서울의 열기는
당최 식을 줄 몰라

I hate this summer day
I hate this summer day

칠 팔월만 되면
숨이 막혀 Yeah
Mama said 가만있으면 안 덥대
그늘진 곳은 내 얼굴밖에 없네
Is anybody there 사람 살려 (꿱!)

เนื้อเพลง Summer Hate – Zico feat. Rain
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment