musicnook เพลงจีน

เนื้อเพลง The Lament (离骚) – TFBOYS Jackson Yi

เนื้อเพลง The Lament (离骚) – TFBOYS Jackson Yi

日与夜 夏与冬 更迭难休
Rì yǔ yè xià yǔ dōng gēngdié nán xiū

草与木 盛与衰 问美人依旧
cǎo yǔ mù shèng yǔ shuāi wèn měirén yījiù

流言四起的风
liúyán sìqǐ de fēng

撩拨君臣异梦
liáobō jūnchén yì mèng

问天可否为明心而见证
wèn tiān kěfǒu wéi míng xīn ér jiànzhèng

 

浊与清 美与陋 颠倒众生
zhuó yǔ qīngměi yǔ lòu diāndǎo zhòngshēng

芷与兰 蕙与荃 难吐芳馨
zhǐ yǔ lán huì yǔ quán nán tǔ fāng xīn

何故逆流而上
hégù nìliú ér shàng

何为孤芳自赏
hé wèi gūfāngzìshǎng

无人知晓故乡变他乡
wúrén zhīxiǎo gùxiāng biàn tāxiāng

 

乱世而 不群
luànshì ér bù qún

谁可解 君意
shuí kě jiějūnyì

云游而 远去
yúnyóu ér yuǎn qù

心却系 故里
xīn què xì gùlǐ

 

饮一句离骚别愁
yǐn yījù lísāo bié chóu

醉一世报国春秋
zuì yīshì bàoguó chūnqiū

奈何长路漫漫上下难求
nàihé zhǎng lù mànmàn shàngxià nán qiú

哀民生几多忧
āi mínshēng jǐduō yōu

 

唱一句离骚别愁
chàng yījù lísāo bié chóu

叹一声知己难留
tàn yī shēng zhījǐ nán liú

心之所善无悔 终化作灰
xīn zhī suǒ shàn wú huǐ zhōng huà zuò huī

此梦若颠沛
cǐ mèng ruò diānpèi

留给后人玩味
liú gěi hòu rén wànwèi

 

浊与清 美与陋 颠倒众生
zhuó yǔ qīngměi yǔ lòu diāndǎo zhòngshēng

芷与兰 蕙与荃 难吐芳馨
zhǐ yǔ lán huì yǔ quán nán tǔ fāng xīn

何故逆流而上
hégù nìliú ér shàng

何为孤芳自赏
hé wèi gūfāngzìshǎng

无人知晓故乡变他乡
wúrén zhīxiǎo gùxiāng biàn tāxiāng

 

乱世而 不群
luànshì ér bù qún

谁可解 君意
shuí kě jiějūnyì

云游而 远去
yúnyóu ér yuǎn qù

心却系 故里
xīn què xì gùlǐ

 

饮一句离骚别愁
yǐn yījù lísāo bié chóu

醉一世报国春秋
zuì yīshì bàoguó chūnqiū

奈何长路漫漫上下难求
nàihé zhǎng lù mànmàn shàngxià nán qiú

哀民生几多忧
āi mínshēng jǐduō yōu

 

唱一句离骚别愁
chàng yījù lísāo bié chóu

叹一声知己难留
tàn yī shēng zhījǐ nán liú

心之所善无悔 终化作灰
xīn zhī suǒ shàn wú huǐ zhōng huà zuò huī

此梦若颠沛
cǐ mèng ruò diānpèi

留给后人玩味
liú gěi hòu rén wànwèi

 

路漫漫其修远兮 吾将上下求索
lù mànmàn qí xiū yuǎn xī wú jiāng shàngxià qiúsuǒ

长太息以掩涕兮 哀民生之多艰
zhǎng tài xí yǐ yǎn tì xī āi mínshēng zhī duō jiān

亦余心之所善兮 九死其犹未悔
yì yú xīn zhī suǒ shàn xī jiǔsǐ qí yóu wèi huǐ

既莫足为美政兮 吾从彭咸所居
jì mò zú wéi měi zhèng xī wú cóng péng xián suǒ jū

 

路漫漫其修远兮 吾将上下求索
lù mànmàn qí xiū yuǎn xī wú jiāng shàngxià qiúsuǒ

长太息以掩涕兮 哀民生之多艰
zhǎng tài xí yǐ yǎn tì xī āi mínshēng zhī duō jiān

亦余心之所善兮 九死其犹未悔
yì yú xīn zhī suǒ shàn xī jiǔsǐ qí yóu wèi huǐ

既莫足为美政兮 吾从彭咸所居
jì mò zú wéi měi zhèng xī wú cóng péng xián suǒ jū

 

饮一句离骚别愁
yǐn yījù lísāo bié chóu

醉一世报国春秋
zuì yīshì bàoguó chūnqiū

奈何长路漫漫上下难求
nàihé zhǎng lù mànmàn shàngxià nán qiú

哀民生几多忧
āi mínshēng jǐduō yōu

 

唱一句离骚别愁
chàng yījù lísāo bié chóu

叹一声知己难留
tàn yī shēng zhījǐ nán liú

心之所善无悔 终化作灰
xīn zhī suǒ shàn wú huǐ zhōng huà zuò huī

此梦若颠沛
cǐ mèng ruò diānpèi

留给后人 玩味
liú gěi hòu rén wànwèi

เนื้อเพลง The Lament (离骚) – TFBOYS Jackson Yi
เนื้อเพลงจีน แปลเพลงจีน

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment