musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง Upside Down – Jay Park, Simon Dominic, Loco & Gray

เนื้อเพลง Upside Down – Jay Park, Simon Dominic, Loco & Gray

We take it h1gh Never low
On the grind On the go
ตึด เด โร ทเว จี อัน นา โด
มัม มี คเย ซก คา นึน เท โร
ออ ดี กา จี คัล ซู อิท ซึล จี นึน
ซิน พัก เก มล รา อึม
นา โด อิน กัน นี รา เอ ซิม ดเวล เต อิท จี
อา จู คา กึม
But เมน ทัล ทา ซี ชับ โก
yeah I hustle day and night
Reset ซึล คา กึม เม โด
นา นึน ทวี อัน ทล รา บวา
เน มี เรน พัก กา they need a อัน กยอง
ซอง กง ฮา กี โร นึน นี มี พัน จอง อี นัท ซอ
รี ดึม ทา ซอ ซัล มี คา ดึก ชัท เน
แฮง บก คา กิน เน ชัก จอง
อับ พือ โร ทอ โช อึน นัล รี นอ มู มัน นา
อุล โก ซิบ พอ โด มี โซ ชิท โก ซัล รา
อับ พือ โร ทอ โช อึน นัล รี นอ มู มัน นา
Let’s get it boy
get it get it get it

ทวี จิบ พอ
อัน ดเวล คอ รัน เซง กัก กึน ทวี โร
ออน เจ นา เน ชา ซิน นึล มิด ดอ
กึท นา กี ชอน เน คเย ซก โท จอน เน
Yeah we on fire

อา จิก โด นอน นุน ชี มัน โพ โก อิท ซอ
อา มู โด มล รา พัล ทิด กี ชิก จอน
เว อา จิก คี จอก กึล คี จอก กี รา โก มิด ดอ
แม ซุน กัน นี คี ฮเว รา โก
คือ negativity ทัง จัง ทวี จิบ บอ พอ รยอ
ยอ ซอท พอน นอม มอ จยอ โด 777(ชิล ชิล ชิล)
นัน มท มอก กอ โด โก โก โก โก
ฮา นึล วี โร ตัม มี โค ยอ
พี กา วา โด อุท ซึล ซู อิท เก
ชวี แฮ ซอ มัล รี โก ยอ โด
เน ทู บัล โร ตัก ซอล ซู อิท เก
Turn พู จอง จอก เซง กัก upside down
คี บุน นบ เก อล รยอ นวา พวา
นี กา พา กุล ซู อิท ดา นี กา
ซู โด ออบ ซี พวา วัท จัน นา
ออ ชา พี นึน นอ ชา พี อี ทัน นอ ทา อึม เมน
เซง กัก เด โร พา กวิล คอ ยา
คยอล กวา นึน คือ เด โร พัน นือ แฮ

ทวี จิบ พอ
อัน ดเวล คอ รัน เซง กัก กึน ทวี โร
ออน เจ นา เน ชา ซิน นึล มิด ดอ
กึท นา กี ชอน เน คเย ซก โท จอน เน
Yeah we on fire

If you feel the same for me
the way I feel for you
ฮา รู เอ โด ซู แบก พอน ซิก
ตอ อล รี นึน ซิล แพ เอ อี ยู
กึท ชี ออม นึน เซง กัก เก โค มิน ดึล รี
ซา อี โก ซา อิน มิล พเว ยู
ชา eat it มัท เซ เท ฮัน พยอง กา กา
มี รี ทู รยอบ กิน เฮ โด
Be patient นา มัน แป โก
ทา ดึล คี บุน นี ชุก เจ อิน ทึด
เท ซิน เน กา คา จิน มิด ดึม มึล มิด ดอ จู นึน
คี ฮเว มัน นี เน ยอบ เพ อิท ซอ
นัม เม ตอก กี คเย ซก คอ โพ อิน ดา มยอน
พยอง เซง finger lickin’ lickin’
อู ริน เน มี ออม นึน คอท เซ
ซี กัน นึล แปท กยอ บอ ริน คอล ทวี นึท เก นือ กยอ
ชา ซิน เน ซัม มึล โม ดู กา
ชี คยอ โบ โก อิท ดา นึน คือ นม เม ชัก กัก
คือ กอ ฮา นา มัน พอ รี โก ซัล รา โด
กเว ชุล รอ ดือ นึน พู ดัม กัม
ซอ ดู รึล พิล โย นึน ออบ จัน นา
โม ดึน คอน ทา ซิน เน คเย ฮเวก อา เร
ฮิม ดึล เค ออบ ซึน คอท
คือ ทา อึม ซิน นึน เฮง กา เร

ทวี จิบ พอ
อัน ดเวล คอ รัน เซง กัก กึน ทวี โร
ออน เจ นา เน ชา ซิน นึล มิด ดอ
กึท นา กี ชอน เน คเย ซก โท จอน เน
Yeah we on fire

ทวี จิบ บอ บอ รยอ Turn
ทวี จิบ บอ บอ รยอ Turn
ทวี จิบ บอ บอ รยอ Turn
ทวี จิบ ดวี จิบ ดวี จิบ บอ บอ รยอ
ทวี จิบ บอ บอ รยอ Turn
ทวี จิบ บอ บอ รยอ Turn
ทวี จิบ บอ บอ รยอ Turn
ทวี จิบ ดวี จิบ ดวี จิบ บอ บอ รยอ

เนื้อเพลงเกาหลี Upside Down – Jay Park, Simon Dominic, Loco & Gray

We take it h1gh Never low
On the grind On the go
뜻대로 되지 않아도
맘이 계속 가는 대로
어디까지 갈 수 있을지는
신 밖에 몰라 음
나도 인간이라 의심될 때 있지
아주 가끔
But 멘탈 다시 잡고
yeah I hustle day and night
Reset을 가끔 해도
나는 뒤 안 돌아봐
내 미랜 밝아 they need a 안경
성공하기로는 이미 판정이 났어
리듬 타서 삶이 가득 찼네
행복하긴 내 작정
앞으로 더 좋은 날이 너무 많아
울고 싶어도 미소 짓고 살아
앞으로 더 좋은 날이 너무 많아
Let’s get it boy
get it get it get it

뒤집어
안될 거란 생각은 뒤로
언제나 네 자신을 믿어
끝나기 전에 계속 도전해
Yeah we on fire

아직도 넌 눈치만 보고 있어
아무도 몰라 발 딛기 직전
왜 아직 기적을 기적이라고 믿어
매 순간이 기회라고
그 negativity 당장 뒤집어 버려
여섯 번 넘어져도 777
난 못 먹어도 ㄱㄱㄱㄱ
하늘 위로 땀이 고여
비가 와도 웃을 수 있게
취해서 말이 꼬여도
내 두발로 딱 설 수 있게
Turn 부정적 생각 upside down
기분 높게 올려놔 봐
니가 바꿀 수 있다니까
수도 없이 봐 왔잖아
어차피는 어차피 이 단어 다음엔
생각대로 바뀔 거야
결과는 그대로 반응해

뒤집어
안될 거란 생각은 뒤로
언제나 네 자신을 믿어
끝나기 전에 계속 도전해
Yeah we on fire

If you feel the same for me
the way I feel for you
하루에도 수백 번씩
떠올리는 실패의 이유
끝이 없는 생각에 고민들이
쌓이고 쌓인 밀푀유
자 eat it 맛에 대한 평가가
미리 두렵긴 해도
Be patient 나만 빼고
다들 기분이 축제인 듯
대신 내가 가진 믿음을 믿어주는
기회만이 내 옆에 있어
남의 떡이 계속 커 보인다면
평생 finger lickin’ lickin’
우린 의미 없는 것에
시간을 뺏겨버린 걸 뒤늦게 느껴
자신의 삶을 모두가
지켜보고 있다는 그놈의 착각
그거 하나만 버리고 살아도
꽤 줄어드는 부담감
서두를 필요는 없잖아
모든 건 다 신의 계획 아래
힘들 게 얻은 컷
그 다음 씬은 헹가래

뒤집어
안될 거란 생각은 뒤로
언제나 네 자신을 믿어
끝나기 전에 계속 도전해
Yeah we on fire

뒤집어버려 Turn
뒤집어버려 Turn
뒤집어버려 Turn
뒤집뒤집뒤집어버려
뒤집어버려 Turn
뒤집어버려 Turn
뒤집어버려 Turn
뒤집뒤집뒤집어버려

เนื้อเพลง Upside Down – Jay Park, Simon Dominic, Loco & Gray
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment