musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง My Flower – JBJ [+fanchant]

เนื้อเพลง/แปลเพลง My Flower – JBJ [+fanchant]

เนื้อเพลง My Flower – JBJ

I don’t know me either
You are in full blossom
Just hold me tight

คือ นยัง ชิน ฮัน ชิน กุน ชอก
นัม จา ซา รัม ชิน กุน ชอก
เน ชู วี รึล คเย ซก แมม ดล กี มัน เน

แม อิล โพ นึน ซา อิน เด
เว พล ปัล เก จี นึน เด
อี ซัง แฮ มัล โด มท เท นา เว อี เร

Everyone loves the things she do
ชุง ซิม อึล อิล รอ บอ รยอ เน ยอบ เพ ซอน นา โด
ทา ซี พน Blossom ออ เจ วา นึน ทา รือ จโย
โต คา กึม อึน ชี ชยอ นอ รึล เซง กัก กา มยอน
คือ จึม อึน คัม ซู แฮ I`ll be a daydreamer

อา ซึล อา ซึล วี ฮอม ฮา เก เน มัม คัท โก โน นึน เด
นา ออ ตอก แฮ ยา แฮ ทอ คอ จยอ กา โก อิท นึน เด

What
นอ นึน นา เอ กท ชี ยา
นอ นึน นา เอ พม มี ยา
คเย ซก พี ออ นา นี กา
คัม ดัง อัน ทเว ออ ตอก เก นา

อี เจ บู ทอ นึน เน กา อิท จัน นา
อัน นา จุล คอ ยา ออน เจ นา
ชอ อึม มัน นัน คือ ซุน กัน บู ทอ นอน นา เอ กท ชี ยา

นา เอ กท ชี ยา

เว นอน นา เอ กท ชี ยา เว เว
เน อับ เพ ซอ มัน มม ชี ยา Baby
เน มก โซ รี กา ทัล คม ฮา เก พา รัม เม นัล รยอ
นัล กึล รอ อัน นา ชวอ นัน มี ชยอ พา รา
Me like yuh

I can’t control myself
นัน มี โซ รึล ชิท เน ชอน ฮวา กี เอ
นอล ทัม อา นุน อือ โร ชัล คัก ซยอ ทอ
นอ เอ เคล รอ รี In my head

คึม จี ดเวน ซอน อึล อี มี นอม มึน ทึด
คึม ดัน เอ ซุล อึล มา ซิน ทึด
นอ เอ เก ปา จยอ ดึล รอ อี มี ชวี แฮท ซอ

อา ซึล อา ซึล วี ฮอม ฮา เก เน มัม คัท โก โน นึน เด
นา ออ ตอก แฮ ยา แฮ ทอ คอ จยอ กา โก อิท นึน เด

What
นอ นึน นา เอ กท ชี ยา
นอ นึน นา เอ พม มี ยา
คเย ซก พี ออ นา นี กา
คัม ดัง อัน ทเว ออ ตอก เก นา

อี เจ บู ทอ นึน เน กา อิท จัน นา
อัน นา จุล คอ ยา ออน เจ นา
ชอ อึม มัน นัน คือ ซุน กัน บู ทอ นอน นา เอ กท ชี ยา

นอล คา จี โก ซิบ พอ ทา พโย ฮยอน มท เซ
อิบ ซุล อี มัม เด โร อุม จิก อี จิล อัน เน

ออบ ซอ นอ บัก เอ ทา อัน ดือ โร เม ดา เอ
Come closer เน มัม อี เน มัม เม ทา กิล

ฮู ฮเว ออบ ซี ชิก จิน เน
What
นอ นึน นา เอ กท ชี ยา
นอ นึน นา เอ พม มี ยา
คเย ซก พี ออ นา นี กา
คัม ดัง อัน ทเว ออ ตอก เก นา

อี เจ บู ทอ นึน เน กา อิท จัน นา
อัน นา จุล คอ ยา ออน เจ นา
ชอ อึม มัน นัน คือ ซุน กัน บู ทอ นอน นา เอ กท ชี ยา

นา เอ กท ชี ยา

เนื้อเพลง My Flower – JBJ [+fanchant]

I don’t know me either
You are in full blossom
Just hold me tight

[เจบีเจ! กทชียา!]

คือ นยัง ชิน ฮัน ชิน กุน ชอก
นัม จา ซา รัม ชิน กุน ชอก
เน ชู วี รึล คเย ซก แมม ดล กี มัน เน

แม อิล โพ นึน ซา อิน เด
เว พล ปัล เก จี นึน เด
อี ซัง แฮ มัล โด มท เท นา เว อี เร

Everyone loves the things she do
ชุง ซิม อึล อิล รอ บอ รยอ เน ยอบ เพ ซอน นา โด
ทา ซี พน Blossom ออ เจ วา นึน ทา รือ จโย
โต คา กึม อึน ชี ชยอ นอ รึล เซง กัก กา มยอน
คือ จึม อึน คัม ซู แฮ I`ll be a daydreamer

อา ซึล อา ซึล วี ฮอม ฮา เก เน มัม คัท โก โน นึน เด
นา ออ ตอก แฮ ยา แฮ ทอ คอ จยอ กา โก อิท นึน เด

What
นอ นึน นา เอ กท ชี ยา [ยู้ ฮู]
นอ นึน นา เอ พม มี ยา [ยู้ ฮู]
คเย ซก พี ออ นา นี กา
คัม ดัง อัน ทเว ออ ตอก เก นา

อี เจ บู ทอ นึน เน กา อิท จัน นา
อัน นา จุล คอ ยา ออน เจ นา
ชอ อึม มัน นัน คือ ซุน กัน บู ทอ นอน นา เอ กท ชี ยา

[เคนตะ! คิมยงกุก!
คิมซังกยุน! 
โนแทฮยอน!
คิมดงฮัน! ควอนฮยอนบิน! เจบีเจ!]

นา เอ กท ชี ยา

[เคนตะ! คิมยงกุก!
คิมซังกยุน! 
โนแทฮยอน!
คิมดงฮัน! ควอนฮยอนบิน! เจบีเจ!]

เว นอน นา เอ กท ชี ยา เว เว
เน อับ เพ ซอ มัน มม ชี ยา Baby
เน มก โซ รี กา ทัล คม ฮา เก พา รัม เม นัล รยอ
นัล กึล รอ อัน นา ชวอ นัน มี ชยอ พา รา
Me like yuh

I can’t control myself
นัน มี โซ รึล ชิท เน ชอน ฮวา กี เอ
นอล ทัม อา นุน อือ โร ชัล คัก ซยอ ทอ
นอ เอ เคล รอ รี In my head

คึม จี ดเวน ซอน อึล อี มี นอม มึน ทึด
คึม ดัน เอ ซุล อึล มา ซิน ทึด
นอ เอ เก ปา จยอ ดึล รอ อี มี ชวี แฮท ซอ

อา ซึล อา ซึล วี ฮอม ฮา เก เน มัม คัท โก โน นึน เด
นา ออ ตอก แฮ ยา แฮ ทอ คอ จยอ กา โก อิท นึน เด

What
นอ นึน นา เอ กท ชี ยา [ยู้ ฮู]
นอ นึน นา เอ พม มี ยา [ยู้ ฮู]
คเย ซก พี ออ นา นี กา
คัม ดัง อัน ทเว ออ ตอก เก นา

อี เจ บู ทอ นึน เน กา อิท จัน นา
อัน นา จุล คอ ยา ออน เจ นา
ชอ อึม มัน นัน คือ ซุน กัน บู ทอ นอน นา เอ กท ชี ยา

นอล คา จี โก ซิบ พอ ทา พโย ฮยอน มท เซ
อิบ ซุล อี มัม เด โร อุม จิก อี จิล อัน เน

ออบ ซอ นอ บัก เอ ทา อัน ดือ โร เม ดา เอ
Come closer เน มัม อี เน มัม เม ทา กิล

ฮู ฮเว ออบ ซี ชิก จิน เน

What
นอ นึน นา เอ กท ชี ยา [ยู้ ฮู]
นอ นึน นา เอ พม มี ยา [ยู้ ฮู]
คเย ซก พี ออ นา นี กา
คัม ดัง อัน ทเว ออ ตอก เก นา

อี เจ บู ทอ นึน เน กา อิท จัน นา
อัน นา จุล คอ ยา ออน เจ นา
ชอ อึม มัน นัน คือ ซุน กัน บู ทอ นอน นา เอ กท ชี ยา

[เคนตะ! คิมยงกุก!
คิมซังกยุน! 
โนแทฮยอน!
คิมดงฮัน! ควอนฮยอนบิน! เจบีเจ!]

นา เอ กท ชี ยา

[เคนตะ! คิมยงกุก!
คิมซังกยุน! 
โนแทฮยอน!
คิมดงฮัน! ควอนฮยอนบิน! เจบีเจ!]

แปลเพลง My Flower – JBJ

ฉันไม่รู้จักตัวเองดีเท่าไหร่
เธอกำลังเบ่งบาน
แค่จับฉันไว้

ฉันแค่แกล้งทำเป็นเพื่อนสนิทของเธอ
ฉันแกล้งทำเป็นเพื่อนผู้ชายของเธอ
ฉันเพียงแค่ป้วนเปี้ยนไปมารอบๆ ตัวเธอ

เราก็เจอกันทุกวัน
ทำไมฉันต้องหน้าแดง
มันแปลกๆ ฉันพูดไม่ออกเลย
เป็นอะไรกันแน่

ทุกคนรักสิ่งที่เธอทำ
ฉันรู้สึกเสียสมดุลทุกครั้งที่อยู่ข้างเธอ
ฉันเห็นเธอเบ่งบานอีกครั้ง มันต่างไปจากเมื่อวาน
ทุกครั้งที่ฉันเหนื่อยก็คิดถึงแค่เธอ
ฉันรับมือกับมันได้ ฉันจะเป็นคนฝันกลางวัน

อันตรายอย่างหวุดหวิด เธอมาเล่นกับความรู้สึกฉัน
ฉันควรทำยังไง ความรู้สึกของฉันมันเพิ่มขึ้น

เธอเป็นดอกไม้ของฉัน
เธอคือฤดูใบไม้ผลิของฉัน
เธอเอาแต่เบ่งบาน
ฉันรับมือกับมันไม่ได้ ควรต้องทำยังไง

ตั้งแต่ตอนนี้ ฉันจะอยู่ตรงนี้
ฉันจะกอดเธอเสมอ
ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราพบกัน
เธอก็เป็นดอกไม้ของฉันแล้ว

เธอเป็นดอกไม้ของฉัน

ทำไมเธอถึงมาเป็นดอกไม้ของฉัน
ทำไมฉันถึงอายเวลาอยู่ต่อหน้าเธอ ที่รัก
น้ำเสียงที่แสนหวานของเธออยู่ในสายลม
กอดฉันสิ ฉันจะบ้าอยู่แล้ว

ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้เลย
ฉันยิ้มให้กับมือถือ
สายตาฉันมีแต่เธอ แค่กดชัตเตอร์
ภาพของเธออยู่ในหัวของฉัน

ฉันว่าเราก้าวข้ามเส้นต้องห้ามมาแล้วหละ
เหมือนกับฉันดื่มแอลกอฮอล์ต้องห้าม

อันตรายอย่างหวุดหวิด เธอมาเล่นกับความรู้สึกฉัน
ฉันควรทำยังไง ความรู้สึกของฉันมันเพิ่มขึ้น

เธอเป็นดอกไม้ของฉัน
เธอคือฤดูใบไม้ผลิของฉัน
เธอเอาแต่เบ่งบาน
ฉันรับมือกับมันไม่ได้ ควรต้องทำยังไง

ตั้งแต่ตอนนี้ ฉันจะอยู่ตรงนี้
ฉันจะกอดเธอเสมอ
ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราพบกัน เธอก็เป็นดอกไม้ของฉันแล้ว
เธอเป็นดอกไม้ของฉัน

ฉันอยากจะมีเธอ ฉันบอกความรู้สึกทั้งหมดไปไม่ได้
ปากฉันขยับไม่ได้

ฉันมีแค่เธอคนเดียว
มาใกล้กว่านี้สิ ฉันหวังว่าความรู้สึกของฉันจะส่งไปถึงเธอ

ไม่ต้องรู้สึกเสียดาย มองไปข้างหน้าเท่านั้น

เธอเป็นดอกไม้ของฉัน
เธอคือฤดูใบไม้ผลิของฉัน
เธอเอาแต่เบ่งบาน
ฉันรับมือกับมันไม่ได้ ควรต้องทำยังไง

ตั้งแต่ตอนนี้ ฉันจะอยู่ตรงนี้
ฉันจะกอดเธอเสมอ
ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราพบกัน
เธอก็เป็นดอกไม้ของฉันแล้ว

เธอเป็นดอกไม้ของฉัน

เนื้อเพลงเกาหลี My Flower – JBJ

I don’t know me either
You are in full blossom
Just hold me tight

그냥 친한 친군 척
남자 사람 친군 척
네 주위를 계속 맴돌기만 해

매일 보는 사인데
왜 볼 빨개지는데
이상해 말도 못 해 나 왜 이래

Everyone loves the things she do
중심을 잃어버려 네 옆에선 나도
다시 본 Blossom 어제와는 다르죠
또 가끔은 지쳐 너를 생각하면
그쯤은 감수해 I`ll be a daydreamer

아슬아슬 위험하게 내 맘 갖고 노는데
나 어떡해야 해 더 커져가고 있는데

What
너는 나의 꽃이야
너는 나의 봄이야
계속 피어나니까
감당 안 돼 어떡해 나

이제부터는 내가 있잖아
안아줄 거야 언제나
처음 만난 그 순간부터 넌 나의 꽃이야

나의 꽃이야

왜 넌 나의 꽃이야 왜왜
네 앞에서만 몸치야 Baby
네 목소리가 달콤하게 바람에 날려
날 끌어안아 줘 난 미쳐 바라
Me like yuh

I can’t control myself
난 미소를 짓네 전화기에
널 담아 눈으로 찰칵 셔터
너의 갤러리 In my head

금지된 선을 이미 넘은 듯
금단의 술을 마신 듯
너에게 빠져들어 이미 취했어

아슬아슬 위험하게 내 맘 갖고 노는데
나 어떡해야 해 더 커져가고 있는데

What
너는 나의 꽃이야
너는 나의 봄이야
계속 피어나니까
감당 안 돼 어떡해 나

이제부터는 내가 있잖아
안아줄 거야 언제나
처음 만난 그 순간부터 넌 나의 꽃이야

널 가지고 싶어 다 표현 못 해
입술이 맘대로 움직이질 않네

없어 너밖에 다 안드로메다에
Come closer 내 맘이 네 맘에 닿길

후회 없이 직진해
What
너는 나의 꽃이야
너는 나의 봄이야
계속 피어나니까
감당 안 돼 어떡해 나

이제부터는 내가 있잖아
안아줄 거야 언제나
처음 만난 그 순간부터 넌 나의 꽃이야

나의 꽃이야

เนื้อเพลง My Flower – JBJ
เนื้อเพลง My Flower – JBJ [+fanchant]
แปลเพลง My Flower – JBJ
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: pop!gasa
Credit fanchant

Leave a Comment